Có 1 kết quả:

fú kuā

1/1

fú kuā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exaggerate
(2) to be boastful
(3) pompous
(4) grandiose