Có 1 kết quả:

fú cí

1/1

fú cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) florid but insubstantial remarks
(2) misleading way of saying sth