Có 1 kết quả:

fú cái

1/1

fú cái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) movable property
(2) money and belongings
(3) non-real estate assets