Có 1 kết quả:

fú qǐ

1/1

fú qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to float
(2) to emerge