Có 1 kết quả:

fú xuǎn

1/1

fú xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flotation process