Có 1 kết quả:

fú diāo

1/1

fú diāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

relief sculpture