Có 1 kết quả:

fú diāo qiáng zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

anaglypta (sculptured wallpaper)