Có 1 kết quả:

fú miàn

1/1

fú miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surface (of a liquid)
(2) superficial