Có 1 kết quả:

fú diǎn shù

1/1

fú diǎn shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (computing) floating-point number
(2) float
(3) real