Có 1 kết quả:

yù mào

1/1

yù mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shower cap
(2) CL:頂|顶[ding3]