Có 1 kết quả:

Hǎi shàng Huā Liè zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) The Sing-Song Girls of Shanghai by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆[Han2 Bang1 qing4], long novel of lower life in classical Chinese and Jiangsu vernacular
(2) translated into Putonghua as 海上花 by Iris Chang