Có 1 kết quả:

Hǎi shēn wǎi

1/1

Hǎi shēn wǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Vladivostok
(2) Ming and Qing name for Vladivostok 符拉迪沃斯託克|符拉迪沃斯托克 and the province around it