Có 1 kết quả:

Hǎi míng wēi

1/1

Hǎi míng wēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ernest Hemingway (1899-1961), American novelist and journalist