Có 1 kết quả:

hǎi jǐng

1/1

hǎi jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seascape
(2) sea view