Có 1 kết quả:

hǎi kū shí làn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. when the seas run dry and the stones go soft (idiom)
(2) fig. forever
(3) until the end of time