Có 1 kết quả:

hǎi guī

1/1

hǎi guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return to one's country after a period of study or work overseas
(2) returnee
(3) student returning after study abroad

Một số bài thơ có sử dụng