Có 1 kết quả:

hǎi guā zǐ

1/1

hǎi guā zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tellina iridescens (a bivalve mollusc)
(2) any similar small clam