Có 1 kết quả:

hǎi kōng jūn

1/1

hǎi kōng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

navy and air force