Có 1 kết quả:

hǎi fáng

1/1

hǎi fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

coastal defense

Một số bài thơ có sử dụng