Có 1 kết quả:

hǎi lù jūn

1/1

hǎi lù jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) navy and army
(2) military force