Có 1 kết quả:

Hǎi qīng tiān

1/1

Hǎi qīng tiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

popular nickname of Hai Rui 海瑞[Hai3 Rui4] (1514-1587), Ming politician, famous for honesty and integrity

Một số bài thơ có sử dụng