Có 1 kết quả:

hǎi mǎ

1/1

hǎi mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sea horse
(2) hippocampus