Có 1 kết quả:

hǎi jiù

1/1

hǎi jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sea eagle
(2) CL:隻|只[zhi1]