Có 1 kết quả:

hǎi guī

1/1

hǎi guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) turtle
(2) Internet slang for 海歸|海归[hai3 gui1]