Có 1 kết quả:

tú yǐ

1/1

tú yǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to trim or add (to a text)
(2) to edit