Có 1 kết quả:

tú mǒ

1/1

tú mǒ

giản thể

Từ điển phổ thông

vẽ bẩn, bôi bẩn

Từ điển Trung-Anh

(1) to paint
(2) to smear
(3) to apply (makeup etc)
(4) to doodle
(5) to erase
(6) to obliterate

Một số bài thơ có sử dụng