Có 1 kết quả:

tú yóu

1/1

tú yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grease
(2) to oil
(3) to baste (cookery)