Có 1 kết quả:

tú shì

1/1

tú shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to apply paint, veneer etc
(2) to plaster over
(3) decorative coating
(4) finish
(5) veneer