Có 1 kết quả:

Niè pán Jīng

1/1

Niè pán Jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Nirvana sutra: every living thing has Buddha nature.