Có 1 kết quả:

niè shí

1/1

niè shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alumen
(2) alunite (TCM)