Có 1 kết quả:

xiāo tíng

1/1

xiāo tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to calm down
(2) to stop
(3) to pause
(4) calmly
(5) peaceful
(6) restful