Có 1 kết quả:

xiāo huà bù liáng

1/1

xiāo huà bù liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indigestion