Có 1 kết quả:

xiāo qù

1/1

xiāo qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to eliminate