Có 1 kết quả:

xiāo xi duì liè

1/1

Từ điển Trung-Anh

message queue (computing)