Có 1 kết quả:

xiāo qì

1/1

xiāo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cool one's temper