Có 1 kết quả:

xiāo zāi

1/1

xiāo zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to avoid calamities