Có 1 kết quả:

xiāo zāi bì xié ㄒㄧㄠ ㄗㄞ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to avoid calamities and evil spirits