Có 1 kết quả:

xiāo zāi bì xié

1/1

Từ điển Trung-Anh

to avoid calamities and evil spirits