Có 1 kết quả:

xiāo yán yào

1/1

xiāo yán yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anti-inflammatory medicine