Có 1 kết quả:

xiāo shí huī

1/1

xiāo shí huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calcium hydroxide Ca(OH)2
(2) slaked lime