Có 1 kết quả:

xiāo hào

1/1

xiāo hào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to use up
(2) to consume