Có 1 kết quả:

xiāo hào zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

war of attrition