Có 1 kết quả:

xiāo hào diào

1/1

xiāo hào diào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

consumption