Có 1 kết quả:

xiāo hào liàng

1/1

xiāo hào liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rate of consumption