Có 1 kết quả:

xiāo shēng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

noise reduction equipment