Có 1 kết quả:

xiāo fèi shuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) consumption tax
(2) sales tax