Có 1 kết quả:

xiāo tuì

1/1

xiāo tuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wane
(2) to vanish gradually