Có 1 kết quả:

xiāo shì

1/1

xiāo shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fade away