Có 1 kết quả:

xiāo fáng yuán ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) firefighter
(2) fireman