Có 1 kết quả:

xiāo fáng shuān

1/1

xiāo fáng shuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fire hydrant