Có 1 kết quả:

xiāo fáng chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fire engine
(2) fire truck